Chipotle’

Chipotle ปฏิเสธความรับผิดชอบในการรักษาตัวในโรงพยาบาลของ Jeremy Jordan เนื่องจากหุ้นของบริษัทตก

Chipotle ปฏิเสธความรับผิดชอบในการรักษาตัวในโรงพยาบาลของ Jeremy Jordan เนื่องจากหุ้นของบริษัทตก

สต็อกของ Chipotle ลดลงแม้ว่าจะปฏิเสธนักแสดง Supergirl Jeremy Jordan ว่าการรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแบบสบาย ๆ ได้ส่งเขาไปที่โรงพยาบาล

Categories

Languages