Channing Tatum

Channing Tatum ทำเล็บเท้าพ่อ-ลูกสาวด้วย Everly, 6½: 'It's Going Down'

Channing Tatum ทำเล็บเท้าพ่อ-ลูกสาวด้วย Everly, 6½: 'It's Going Down'

“เธอต้องการเครื่องมือไฟฟ้า!” Channing Tatum พูดติดตลกเมื่อถึงตาเขาที่จะเริ่มกระบวนการทำเล็บเท้า

Categories

Languages