Donny Osmond

Josh ลูกชายของ Donny Osmond แต่งงานในงานแต่งงานหลังบ้านหลังจากสถานที่จัดงานถูกยกเลิกเนื่องจาก Coronavirus

Josh ลูกชายของ Donny Osmond แต่งงานในงานแต่งงานหลังบ้านหลังจากสถานที่จัดงานถูกยกเลิกเนื่องจาก Coronavirus

Josh Osmond กล่าวว่า "งานแต่งงานมีความสวยงามมากกว่าที่เราจะจินตนาการได้"

Categories

Languages