100 Reasons to Love America

นักแสดงจาก In the Heights แชร์ย่านโปรดของพวกเขาในอเมริกา

นักแสดงจาก In the Heights แชร์ย่านโปรดของพวกเขาในอเมริกา

Lin-Manuel Miranda, Jimmy Smits และ Olga Merediz ไตร่ตรองถึงสถานที่ที่พวกเขาเรียกว่าบ้านในขณะที่นักแสดงใน In the Heights บอกผู้คนว่าย่านโปรดของพวกเขาในสหรัฐอเมริกา

Categories

Languages